የግልግል ዳኝነት እና የዕርቅ አሰራርን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር—-/2011

የግልግል ዳኝነት እና የዕርቅ አሰራርን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር—-/2011

የማኅበራዊ፣ የኢኮኖሚያዊ፣ የንግድ፣ የኢንቨስትመንት እና የመሳሰሉት አለመግባባቶችን በግልግል ዳኝነትና በዕርቅ መፍታት
አስፈላጊ በመሆኑ ፤
የፍርድ ቤቶችን ጫና፣ የጊዜ መጓተት፣ ተገቢ ያልሆነ ወጪ ለማስቀረት እና የተከራካሪ ወገኖችን ሕጋዊ መብትና ጥቅም ለመጠበቅ
አለመግባባቶችን በአማራጭ የዳኝነት ሥርዓት መፍታት አስፈላጊ በመሆኑ፤
የግልግል ዳኝነትና ዕርቅ ኢትዮጵያ ተቀብላ ያጸደቀቻውንና ዓለም ዓቀፍ የግልግል ዳኝነት ስምምነቶች ተግባራዊ ለማድረግ
እንዲሁም ለነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ማደግ አስተዋጽዖ የሚያደርግ በመሆኑ፤
በውጭ ሀገር ለተሰጡ የግልግል ዳኝነት ፍርዶች እውቅና መስጠት እና ማስፈፀም አስፈላጊ በመሆኑ፤
በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 55(1) እና (6) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

DOWNLOAD

የግልግል ዳኝነት እና የዕርቅ አሰራርን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ ቁጥር Draft

DRAFT PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE PRIVATIZATION OF PUBLIC ENTERPRISES

PROCLAMATION NO.…../2019
A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE PRIVATIZATION OF PUBLIC ENTERPRISES

WHEREAS, it has become necessary to introduce reforms to sustain the country’s economic
growth and transformation and to create an enabling policy environment for private sector
investment;
WHEREAS, it has become necessary to improve the provision of finance for development to
contribute to implementation of the country’s economic growth strategy;
WHEREAS, it has become necessary to broaden the role and participation of the private sector in
the economy;
WHEREAS, it has become necessary to improve the efficiency of public enterprises, enhance
their competitiveness, improve their access to capital and improve the quality and accessibility of
their services;
WHEREAS, to achieve this objective it is found necessary to implement of a privatization
program in an open and transparent manner;
NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal
Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows.

DOWNLOAD

Draft state enterprises proclamation Ethiopia (amharic)

Draft state enterprises proclamation Ethiopia (commentary)

Draft state enterprises proclamation Ethiopia (english)

DRAFT EXCISE TAX PROCLAMATION

Proclamation No. _____/2019

EXCISE TAX PROCLAMATION

WHEREAS, it has become necessary to review the type of goods on which excise
tax has been collected and impose the tax on goods and services that are believed to
be luxury, hazardous to health, causes social problems as well as on basic goods
which are demand inelastic;

WHEREAS, it is believed that replacement of the current excise tax which was
assessed on production cost by ex-factory price will alleviate the problem
encountered by taxpayers due to lack of predictability on the amount of tax they are
liable to pay;

WHEREAS, to overcome the problems encountered in collecting proper excise tax
due to shortcomings in the current excise tax proclamation, it has become necessary
to introduce a new law that puts in place a system which alleviates problems so far
encountered;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) and (11) of the
Proclamation it is hereby proclaimed as follows.

DOWNLOAD

excise tax proclamation draft amharic

excise tax proclamation draft english

exempt excisable goods amharic

exempt excisable goods eng

tariff list of goods amah

DRAFT INVESTMENT PROCLAMATION

PROCLAMATION No…/2019
INVESTMENT PROCLAMATION

RECOGNIZING that increasing the role of private sector investment in all sectors of the
economy including in productive and enabling sectors has become necessary to accelerate the
economic development of the country, ensure its sustainability, strengthen domestic production
capacity and thereby improve the living standards of its people;
WHEREAS it has become necessary to create an economic framework that fast-tracks
the global competitiveness of the national economy, increases export performance, generates
more and better employment opportunities, and facilitates sustainable and entwined linkage
among various economic sectors;
WHEREAS it has become necessary to further increase and diversify foreign
investment inflow to accelerate inward transfer and diffusion of knowledge, skill, and
technology;
RECOGNIZING that it has become necessary to maximize linkages between foreign
and domestic investments, promote equitable distribution of investments among regions, and
leverage foreign capital to promote the competitiveness of domestic investors;
RECOGNIZING that it has become essential to put in place a system of monitoring and
supervision to ensure that investments deliver on promised potentials stated in national
investment objectives and are operated in accordance with the law;
WHEREAS the investment administration system has to be transparent, predictable, and
efficient to increase investment attraction, retention, and expansion;
WHEREAS, to these ends, it has become necessary to revise the existing law on
investment;
NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

DOWNLOAD

Draft Investment proclamation Ethiopia (amharic)

Draft Investment proclamation Ethiopia (commentary)

Draft Investment proclamation Ethiopia (english)

Extraordinary Rendition And Extraterritorial State Obligations In African Human Rights System

Extraordinary Rendition And Extraterritorial State Obligations In African Human Rights System

Brook Kebede Abebe

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Master of Laws Degree
(LL.M) in International Human Rights Law at Addis Ababa University                           DOWNLOAD (.pdf)

Abstract
Extraordinary rendition is a coercive, clandestine and illegal capturing and transferring of individuals from one state to another by state agents, or agents acting under the sponsorship of another state. By its nature, extraordinary rendition entails multifaceted human rights violations including denial of access to competent and impartial tribunals, to fair trails, and due process of law but worryingly involves torture as a means of interrogation. Moreover, in a single extraordinary rendition act several states may be involved as organizers, facilitators, abductors and safe-keepers, almost always clandestinely. Extraordinary rendition is thus a very complex and clandestine act which makes it difficult to establish responsibility against the participant state extraterritorially. The African states‟ participation in the U.S program of extraordinary rendition and the creation of a similar approach among African states and other states have raised the question of the extraterritorial scope of the African Charter. Thus, the primary objective of this thesis is answering the question of when an African state is involved in extraordinary rendition activities and affects the lives of individuals outside its sovereign territory, how will it be responsible pursuant to the African Charter to which this African state is a party? It is true that the African Charter does not explicitly prohibit extraordinary rendition. But in order to answer the aforementioned question, the thesis analyses the African Charter and the jurisprudence of the African Commission. In addition, the paper makes analyses on the jurisprudence of international and regional human rights systems which it uses as „inspirational sources‟ for the interpretation and application of the African Charter in case of extraordinary rendition. Therefore, the thesis strongly argues that the notion of state obligation under the African Charter could be applied to extraordinary rendition which violates human rights in extraterritorial context. The paper also makes an analysis on the practice of extraordinary rendition in Africa. The role of the African Commission and the remedies available for victims of extraordinary rendition in the African human rights system are also dealt under this paper.